ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම2021 ලියාපදිංචි වරලත් විදුලි ඉංජිනේරුවන්

2009 අංක 20 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද විදුලිබල (බෙදාහැරීමේ) කාර්ය සාධන ප්‍රමිති පිළිබඳ රෙගුලාසිවලට අනුව LECO හි බෙදා හැරීමේ පද්ධතියේ වෝල්ටීයතාවයේ අසාමාන්‍යතා හෝ Phase මාරු වීම හේතුවෙන් උපකරණ, උපකරණ හෝ දේපළවලට සිදු වූ හානි සඳහා වන හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සදහා පත්කරන ලද LECO හි ”ලියාපදිංචි වරලත් විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක්– අපි මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරමු.

විදුලිය පිළිබඳ රෙගුලාසි (බෙදාහැරීම) කාර්ය සාධන ප්‍රමිතීන් - 2016 ජූලි 13 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය -1975 / 44, ස්වාධීන වෘත්තිකයන් (වරලත් විදුලි ඉංජිනේරුවන්) විසින් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා වන ගාස්තු 2021 වර්ෂය සඳහා LECO විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අනුමත ගාස්තු අනුව පහත පරිදි ස්ථාවර කර ඇත.

තොග ගාස්තු අය ක්‍රම පාරිභෝගිකයා – රු .22,100 / =

තනි (සිල්ලර) ගාස්තු අය ක්‍රම පාරිභෝගිකයා – තෙකලා විදුලිය - රු .11,100 / =

තනි (සිල්ලර) ගාස්තු අය ක්‍රම පාරිභෝගිකයා – පළමු අදියර (තනි අදියර විදුලිය) - රු. 5,600 / =

කිසියම් ගනුදෙනුකරුවකු ලියාපදිංචි වරලත් විදුලි ඉංජිනේරුවරයෙකුගේ සේවය ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට කැමති නම්, ඔහු/ඇය අවශ්‍ය ගාස්තුව LECO වෙත තැන්පත් කළ යුතුය. LECO විදුලි සැපයුමේ අසාමාන්‍ය වෝල්ටීයතා හෝ අදියර ආපසු හැරවීම් හේතුවෙන් උපකරණ, උපකරණ හෝ දේපළවලට හානි සිදුවී ඇති බව පරීක්ෂණයකින් හෙළි වුවහොත්, තැන්පත් කළ ගාස්තුව පාරිභෝගිකයාට ආපසු ගෙවනු ලැබේ, නැතහොත් එය වෘත්තීය ගාස්තුව ගෙවීමට භාවිතා කරනු ලැබේ.

විමර්ශනය සිදු කිරීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ට LECO හි විදුලි ඉංජිනේරු තෝරාගැනීමක් කළ හැකි අතර ඉන්පසු තැන්පත් කිරීමට හෝ අය කිරීමට ගාස්තු අවශ්‍ය නොවන බව සලකන්න.

– LECO හි සැපයුම් සේවා සංග්‍රහයේ 3.1.1 (l), 3.1.2.1 (ආ) සහ 3.1.2.2 (ආ) වගන්තිය ප්‍රකාරව LECO විසින් පාරිභෝගිකයින්ගෙන් එවැනි වාර්තා ඉල්ලා සිටින විට සහ පාරිභෝගික පරිශ්‍රයන් සඳහා ස්ථාපන පරීක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ වාර්තා සැපයීම.

 Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk