ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමඔබගේ විදුලි මනුව කියවන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ විදුලි බිල්පතේ නිරවද්‍යතාව තහවුරු කර ගැනීමට එහි පාඨාංකය කියවීම අත්‍යාවශ්‍යවේ. මෙය තරමක් අපහසු කාර්යයක් ලෙස මුලින් හැඟුනත්, එය පහසු කිරීම සඳහා දැනට පාරිභෝගික පරිශ්‍රවල සවි කර ඇති විවිධ විදුලි මනුවල පින්තූර සමගින් ඒවායේ වර්තමාන කියවුම ලබා ගන්නා ආකාරය පහත A හි දක්වා ඇත.

තොග විදුලි සැපයුම් මනු කියවීම් සෑම මසකම 1 වන දින ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය සඳහා එදිනට ඇති කියවුම් ගබඩා කර ඇති අතර ඒ පිලිබඳ උපදෙස් සඳහා B කොටස බලන්න

විදුලි මනුවේ බාහිර ස්වරූපය හා පාඨාංකය පෙන්වන ආකාරයේ සුලු වෙනස්කම් තිබිය හැකි නිසා පසුගිය විදුලි බිලක් සමග විදුලි මනුව කියවීම වඩා සුදුසු වේ. එමගින් මනුවේ පෙන්වන අගයන් බිලෙහි අගයන් සමග සංසන්දනය කල හැකිය.

ඔබගේ විදුලි සැපයුමේ ස්වභාවය අනුව ලබා ගනු ලබන මනුකියවුම පහත පරිදි වෙනස් වන බව සැලකිය යුතුය.

 

 • සිල්ලර සැපයුම - සූර්යබල සම්බන්ධතාවයක් රහිත
 • සිල්ලර සැපයුම - සූර්යබල සම්බන්ධතාවයක් සහිත
 • තොග සැපයුම - සූර්යබල සම්බන්ධතාවයක් රහිත
 • තොග සැපයුම - සූර්යබල සම්බන්ධතාවයක් සහිත

 

ඔබගේ පරිශ්‍රයේ LCD තිරයක් ඇති ඩිජිටල් විදුලි මනුවක් හෝ අංක සහිත පාඨාංක ඇති විදුලි මනුවක් සවිකර තිබිය හැක.

A: වර්තමාන මනු කියවුම් ලබා ගැනීම

ඩිජිටල් විදුලි මනුව කියවන්නේ කෙසේද?

විවිධ තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා මනුවේ LCD තිරය සෑම තත්පර 10කටම වරක් වෙනස් වේ. මනුවේ පාඨාංකය කියවීම සඳහා නිවැරදි OBIS කේතය පෙන්වනතුරු රැඳී සිටිය යුතුය.

 1. ඔබ සූර්ය බල සම්බන්ධතාවක් රහිත සිල්ලර පාරිභෝගිකයෙක් නම්
  OBIS කේතය මනුවේ පාඨාංකය
  1.8.0.0 පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
 2. ඔබ සූර්ය බල සම්බන්ධතාවක් සහිත සිල්ලර පාරිභෝගිකයෙක් නම්
  OBIS කේතය මනුවේ පාඨාංකය
  1.8.0.0 පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  2.8.0.0 පද්ධතියට ලබා දුන් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
 3. ඔබ සූර්ය බල සම්බන්ධතාවක් රහිත තොග පාරිභෝගිකයෙක් නම්
  OBIS කේතය මනුවේ පාඨාංකය
  1.8.1.0 T1 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  1.8.2.0 T2 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  1.8.3.0 T3 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  9.6.0.0 උපරිම ඉල්ලුම (kVA)
 4. ඔබ සූර්ය බල සම්බන්ධතාවක් සහිත තොග පාරිභෝගිකයෙක් නම්
  OBIS කේතය මනුවේ පාඨාංකය
  1.8.1.0 T1 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  1.8.2.0 T2 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  1.8.3.0 T3 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  2.8.1.0 T1 කාලයේදී පද්ධතියට ලබා දුන් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  2.8.2.0 T2 කාලයේදී පද්ධතියට ලබා දුන් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  2.8.3.0 T3 කාලයේදී පද්ධතියට ලබා දුන් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  9.6.0.0 උපරිම ඉල්ලුම (kVA)

Note: T1 - දිවා කාල පරාසය (5.30 – 18.30); /  T2 - කාර්යබහුල කාල පරාසය (18.30 – 22.30)  /  T3 - කාර්යබහුල නොවන කාල පරාසය (22.30 – 5.30)

 

අංක සහිත විදුලි මනුව කියවන්නේ කෙසේද?

මෙම මනුකියවුම ලබා ගැනීම සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

 1. 10,000 or 10^4 සඳහන් අංකයේ සිට පිළිවලින් වමේ සිට දකුනට කියවාගෙන යන්න. 1/10 හෝ රතු පැහැයෙන් දක්වා ඇති අංකය අතහරින්න.
 2. එය ඔබගේ විදුලි මනුවේ වර්තමාන පාඨාංකයයි.
 3. උදාහරණයක් ලෙස පහත මනුවේ පාඨාංකයඅගය 1326 වේ.

B: ගබඩා කර ඇති මනුකියවුම් ලබා ගැනීම (තොග සැපයුම් සඳහා පමණි)

 1. ඔබ සූර්ය බල සම්බන්ධතාවක් රහිත තොග පාරිභෝගිකයෙක් නම් (පසුගිය මාසයට අදාල මුළු ඒකක ගණන)
  OBIS කේතය මනුවේ පාඨාංකය
  1.8.1.1 T1 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  1.8.2.1 T2 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  1.8.3.1 T3 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  9.6.0.1 උපරිම ඉල්ලුම (kVA)
 2. ඔබ සූර්ය බල සම්බන්ධතාවක් සහිත තොග පාරිභෝගිකයෙක් නම් (පසුගිය මාසයට අදාල මුළු ඒකක ගණන)
  OBIS කේතය මනුවේ පාඨාංකය
  1.8.1.1 T1 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  1.8.2.1 T2 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  1.8.3.1 T3 කාලයේදී පද්ධතියෙන් ලබා ගත් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  2.8.1.1 T1 කාලයේදී පද්ධතියට ලබා දුන් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  2.8.2.1 T2 කාලයේදී පද්ධතියට ලබා දුන් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  2.8.3.1 T3 කාලයේදී පද්ධතියට ලබා දුන් මුලු විදුලි ඒකක ගණන (kWh)
  9.6.0.1 උපරිම ඉල්ලුම (kVA)

සැළකිය යුතුයි - x.x.x.1 මගින් පසුගිය මාසයට අදාල ඒකක ප්‍රමාණයද x.x.x.2 මගින් ඊට පෙර මාසයට අදාල ඒකක ප්‍රමාණයද පෙන්නුම් කරයි.
Follow us

 

Contact us

 • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
 • No. 411, Galle Road,
 • Colombo 03, Sri Lanka.
 • +094 011 2371 600
 • +094 011 2371 671
 • general@leco.lk