ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමඅවසර ලත් ගාස්තු 2021

LECO හි සියලුම සම්බන්ධතා ගාස්තු සහ වෙනත් විවිධ ගාස්තු ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරනු ලැබ ඇත

මෙහි පළ කර ඇති ගාස්තු ආවරණය කරනුයේ LECO විසින් සපයනු ලබන පොදුවේ වන සේවාවන් සඳහා පමණි. ඇස්තමේන්තු සඳහා අවශ්‍ය වන වෙනත් ගාස්තු තීරණය කිරීම සඳහා, අදාළ වර්ෂයේ LECO සම්මත පිරිවැය අත්පොතෙහි දක්වා ඇති ගාස්තු අදාළ වේ.

 

 
Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk