ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමසේවා කණුව, බලශක්ති මීටරය සහ සේවා රැහැන නැවත ස්ථානගත කිරීම / මාරුව

සේවා කණුව, සේවා රැහැන හෝ බලශක්ති මීටරයේ පවත්නා ස්ථානය හෝ මාර්ගය සාධාරණ කටයුත්තකට හෝ ඉදිකිරීම් වලට බාධාවක් නම්; සේවා කණුව, සේවා රැහැන හෝ බලශක්ති මීටරය මාරු කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයාට ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

නැවත ස්ථානගත කිරීම / මාරු කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ එවැනි ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි බලපාන අනෙක් පාර්ශවයන්ගේ අවශ්‍ය අනුමැතිය හෝ කැමැත්ත ඇතිව පමණක් බව සලකන්න.

පාරිභෝගිකයාට සේවා කණුව, මනු ස්ථානය වෙනස් කිරීම / සේවා රැහැන මාරු කිරීමේ අයදුම්පත ළඟම ඇති පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් / LECO ශාඛා කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලබා ගැනීම හෝ ලේඛනය බාගත කර ගත හැකිය.

Application fees

No Application fees

Charges

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද සම්මත ගාස්තු අනුව

Application Submission Time

LECO Branch Offices Closed on Sundays, Poya days and Mercantile Holidays Week days 08.30 am – 05.00 pm Saturday 09.00 am-12.30pm
LECO Customer Service Centers Open on 365 days 08.30 am – 05.00 pmFollow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk