ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමවාර්ෂික වාර්ථා

වාර්ෂික වාර්ථාව 2019
Sinhala Version
Tamil Version
 
වාර්ෂික වාර්ථාව 2018
Sinhala Version
Tamil Version
 
වාර්ෂික වාර්ථාව 2017
Sinhala Version
Tamil Version
 
වාර්ෂික වාර්ථාව 2016
වාර්ෂික වාර්ථාව 2015
වාර්ෂික වාර්ථාව 2014
වාර්ෂික වාර්ථාව 2013
වාර්ෂික වාර්ථාව 2012
වාර්ෂික වාර්ථාව 2011
වාර්ෂික වාර්ථාව 2010Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk