ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමඔබේ බිල්පත ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

පාරිභෝගික කාණ්ඩය - ගෘහස්ථ

මෙම අනුපාතය පෞද්ගලික නිවාසවල ගෘහස්ත අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කරන විදුලිය සැපයීම සඳහා අදාළ වේ.

වර්ධක කාණ්ඩ ගාස්තු පදනම මත ගාස්තු අය කෙරේ.

පහත සඳහන් විදුලි ගාස්තු ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර ඇති අතර එය 2014 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට බලපැවැත්වේ.

දින 30 ක පරිභෝජනය 0-60 kWh අතර වේ:

මසකට පරිභෝජනය (kWh) බලශක්ති ගාස්තුව (LKR / kWh) ස්ථාවර ගාස්තුව (LKR / month)
0-30 2.50 30.00
31-60 4.85 60.00

දින 30 ක පරිභෝජනය 60 kWh ට වඩා වැඩිය:

මසකට පරිභෝජනය (kWh) බලශක්ති ගාස්තුව (LKR / kWh) ස්ථාවර ගාස්තුව (LKR / month)
0-60 7.85 N/A
61-90 10.00 90
91-120 27.75 480
121-180 32.00 480
>180 45.00 540

පරිභෝජන කාණ්ඩ පදනම් වී ඇත්තේ දින 30 ක බිල්පත් කාල සීමාවක් මත වන අතර, එක් එක් බිල්පත් කාල සීමාව තුළ ඇති දින ගණන අනුව කාණ්ඩයක ඇති ඒකක ගණන ගලපනු ලැබේ.

කාල පාදක අයක්‍රමය-ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින්

කාල පාදක අයක්‍රමය Energy Charge (LKR/kWh) Fixed Charge (LKR/month)
Off Peak (22.30 - 05.30 hrs) 13.00 540.00
Day (05.30-18.30 hrs) 25.00
Peak (18.30.22.30 hrs) 54.00

සාප්පු, කාර්යාල, බැංකු, ගබඩාවන්, පොදු ගොඩනැගිලි, රෝහල්, අධ්‍යාපන ආයතන, විනෝදාස්වාදක ස්ථාන සහ වෙනත් අයක්‍රම යටතේ ආවරණය නොවන ගොඩනැඟිලි

පහත සඳහන් විදුලි ගාස්තු ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර ඇති අතර එය 2014 නොවැම්බර් 15 දින සිට බලපැවැත්වේ.

පාරිභෝගික කාණ්ඩය G-1

වෝල්ට් 400/230 වශයෙන් ලබා දී ඇති සැපයුම් සඳහා මෙම ගාස්තුව අදාළ වන අතර කොන්ත්‍රාත් (ගිවිසුම්ගත) ඉල්ලුම 42 kVA ට වඩා අඩු හෝ සමාන වේ.

මසකට පරිභෝජනය (kWh) බලශක්ති ගාස්තුව (LKR / kWh) ස්ථාවර ගාස්තුව (LKR / month) මසකට උපරිම ඉල්ලුම් ගාස්තුව (LKR / kVA)
< 301 18.30 240 -
> 300 22.85 -

පාරිභෝගික කාණ්ඩය G-2

වෝල්ට් 400/230 වශයෙන් ලබා දී ඇති සැපයුම් සඳහා මෙම ගාස්තුව අදාළ වන අතර කොන්ත්‍රාත් (ගිවිසුම්ගත) ඉල්ලුම 42 kVA ඉක්මවයි.

කාල පරතරයන් බලශක්ති ගාස්තුව (LKR / kWh) ස්ථාවර ගාස්තුව (LKR / month) මසකට උපරිම ඉල්ලුම් ගාස්තුව (LKR / kVA)
Peak (18.30-22.30) 26.60 3,000 1,100
Day (5.30-18.30) 21.80
Off-peak (22.30-05.30) 15.40

පාරිභෝගික කාණ්ඩය G -3

වෝල්ට් 11,000 ට සහ ඊට ඉහල සැපයුම් ස්ථානයක සැපයුම් සඳහා මෙම ගාස්තු අදාළ වේ.

කාල පරතරයන් බලශක්ති ගාස්තුව (LKR / kWh) ස්ථාවර ගාස්තුව (LKR / month) මසකට උපරිම ඉල්ලුම් ගාස්තුව (LKR / kVA)
Peak (18.30-22.30) 25.50 3,000 1,000
Day (5.30-18.30) 20.70
Off-peak (22.30-05.30) 14.35

අය ක්‍රමය පිළිබද සටහන්:

“මාසය” යනු දින 30 ක බිල්පත් කාලයකි.

 

 
Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk