ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමසැපයුම් සේවා කේතය

2009 අංක 20 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 18 (ආ) වගන්තියට අනුව විදුලිබල බෙදාහැරීමේ සහ සැපයුම් බලපත්‍ර අංක 33 දරණ කොන්දේසියට අනුකූලව ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම විසින් සපයනු ලබන සහ ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද සැපයුම් බලපත්‍ර අංක EL / D / 09-052 අනුව වන සැපයුම් සේවා කේතය මෙයයි. එය අප විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් පාලනය කරන ප්‍රායෝගික නීති සංග්‍රහය නියෝජනය කරන අතර අපගේ ක්‍රියාවලීන් හා ක්‍රියා පටිපාටිවලට මග පෙන්වීමකි. සැපයීම සඳහා කොන්දේසි සැපයීමේදී හෝ ඉදිරිපත් කිරීමේදී, අපි අනවශ්‍ය මනාපයන් (අභිමතයන්), වෙනස් කොට සැලකීම් නොකරන අතර කොන්දේසි අනවශ්‍ය ලෙස බරක් නොවනු ඇත.

මෙම කේතය අපගේ කාර්යයන් පාලනය කරන අපට අදාළ වන නීති සහ රෙගුලාසි ප්‍රතිස්ථාපනය නොකරයි. නීති හෝ රෙගුලාසි සහ මෙම කේතය අතර කිසියම් නොගැලපීමක් ඇති වුවහොත්, කලින් පැවති ඒවා වලංගු වේ. මෙම කේතය සංශෝධිත පරිදි 2009 අංක 20 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ විධිවිධාන මත සහ පවත්නා රෙගුලාසි, රීති, ක්‍රමවේදයන්, මාර්ගෝපදේශ සහ ඒ යටතේ සාදන ලද වෙනත් කේත, මත පදනම් වී ඇති අතර වෙනස්වීම් දැක්වීම සඳහා කාලයත් සමඟ සංශෝධනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. එවැනි වෙනස්කම් හඳුන්වා දුන් විට ඒ පිළිබඳව අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නෙමු.
Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk