ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමNET මීටර සම්බන්ධතාවය

යෝජනා ක්‍රමය 01 - Net Metering

වර්තමානයේ පවතින මෙම යෝජනා ක්‍රමය මඟින් ඕනෑම විදුලි පාරිභෝගිකයෙකුට පුනර්ජනනීය බලශක්ති පදනම් කරගත් විදුලි ජනන පහසුකමක් ස්ථාපනය කර එය LECO හි විදුලි ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. විදුලි ජාල සම්බන්ධතා යෝජනා ක්‍රමය LECO විසින් අනුමත කළ යුතුය.

මෙම සම්බන්ධතාවය ලබාදුන්/ලබා ගත් බලශක්ති මීටරයක් මගින් ගණනය කරනු ලබන අතර එය පාරිභෝගිකයාගේ ලබා දීම/ලබා ගැනීම පිලිබඳ දත්ත වෙන වෙනම සටහන් කරයි.

සෑම බිල්පත් කාල පරිච්ඡේදයක් අවසානයේම, LECO විසින් පාරිභෝගිකයාගේ ලබාදුන් මනු කියවීම සහ ලබාගත් මනු කියවීම කියවනු ඇත. ලබාගත් සහ ලබාදුන් සටහන් අතර වෙනස සඳහා විදුලි බිල්පත සකස් කෙරේ. ඕනෑම බිල්පත් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ලබාදීම, ලබාගැනීම් වලට වඩා වැඩි නම් පාරිභෝගිකයාට ලබාදීම සදහා බැර කිරීමක් ලැබෙනු ඇති අතර, එය ඔහුගේ ඊළඟ මාසයේ පරිභෝජනය සඳහා ඉදිරියට ගෙන එනු ඇත.. පරිශ්‍රයේ නීත්‍යානුකූල පාරිභෝගිකයාගේ වෙනසක් සිදු නොවන තාක් කල්, එවැනි බැර කිරීම් ඊළඟ මාස දක්වා ගෙන යා හැකිය.

මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන සාධකය වන්නේ පාරිභෝගිකයා විසින් ලබාදෙන අතිරික්ත බලශක්තිය සඳහා මූල්‍යමය ඉපයිමක් නොලැබීමයි. වර්තමාන බිල්පත් කාල සීමාව තුළ හෝ අනාගත බිල්පත් කාල සීමාවන් වලදී හෝ, පාරිභෝගිකයාගේ පරිභෝජනයෙන් අඩුකරනු ඇත.

නිෂ්පාදන ධාරිතාව පාරිභෝගිකයාගේ උපරිම ඉල්ලුම ඉක්මවා නොයා යුතුය. යෝජනා ක්‍රමය සඳහා කොන්ත්‍රාත් කාලය අවුරුදු 20 කි. අනෙක් යෝජනා ක්‍රම දෙක මෙන් නොව මෙම ක්‍රමය සූර්ය බලය ඇතුළු සියලුම පුනර්ජනනීය බලශක්ති සඳහා විවෘතය. අනෙකුත් යෝජනා ක්‍රම වලංගු වන්නේ වහල මත සවිකල සූර්ය යෝජනා ක්‍රම සඳහා පමණි.

Typical connection arrangement for the Scheme 1

යෝජනා ක්‍රමය 02 - Net Accounting

මෙම ක්‍රමය, පෙර සදහන් ක්‍රමය සදහා අතිරේක අංගයක් හදුන්වා දී ඇති අතර එහිදී ලබාදුන් බලශක්තිය ලබාදුන් අය ක්‍රම ගාස්තුවකට ගෙවනු ලැබේ.පවත්නා ගාස්තු අනුව පාරිභෝගිකයාට පළමු වසර 07 තුළ ලබාදෙන ඒකකයකට රු. 22.00 ක් වන අතර 08 වන වසරේ සිට 20 වන වසර දක්වා ඔහුට ලබාදෙන ඒකකයකට රු. 15.50 ක් ගෙවනු ලැබේ පරිභෝජනය සූර්ය පැනල වලින් නිෂ්පාදිත ශක්තියට වඩා වැඩි නම්, ලබාගැනීම් සඳහා පවත්නා විදුලි ගාස්තු භාවිතා කරමින් පාරිභෝගිකයාට බිල්පතක් නිකුත් කෙරේ. මෙම යෝජනා ක්‍රමය වහල මත සවිකල සූර්ය බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා පමනක් සීමාවේ. මෙම යෝජනා ක්‍රමය පාරිභෝගිකයාගේ ස්ථාපිත ධාරිතාවට සීමා වේ. ගිවිසුම්ගත කාලය අවුරුදු 20 කි

පාරිභෝගික සම්බන්ධතා යෝජනාවේ ඔහුගේ අපේක්ෂිත නිෂ්පාදන ධාරිතාව සහ මසකට අපේක්ෂිත උපරිම උත්පාදන ඒකක පැහැදිලිව දක්වනු ඇත. පාරිභෝගිකයා වැඩි ධාරිතාවක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරන තෙක් එවැනි එකඟ වූ ප්‍රමාණයට වඩා ජනනය කරන එකක සදහා ගෙවීම් නොකෙරේ.

Typical connection arrangement for the Scheme 2

යෝජනා ක්‍රමය 03 - Net Plus

සූර්ය PV බලාගාරයෙන් උත්පාදනය වන මුළු විදුලිය පාරිභෝගිකයාට ඊට යටත්වූ මනුවක් හරහා මැන ඒ සඳහා පාරිභෝගිකයාට ගෙවනු ලැබේ. ලබාගත් විදුලිය තවත් මීටරයක් හරහා මනිනු ලැබේ.

නිෂ්පාදිත පද්ධතියේ ස්ථාපිත ධාරිතාව පාරිභෝගිකයාගේ කොන්ත්‍රාත් ඉල්ලුම් ධාරිතාව ඉක්මවා නොයා යුතුය. යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ගිවිසුම්ගත කාලය අවුරුදු 20 කි.

පාරිභෝගික සම්බන්ධතා යෝජනාවේ ඔහුගේ අපේක්ෂිත නිෂ්පාදන ධාරිතාව සහ මසකට අපේක්ෂිත උපරිම උත්පාදන ඒකක පැහැදිලිව දක්වා ඇත. පාරිභෝගිකයා වැඩි ධාරිතාවක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරන තෙක් එවැනි එකඟ වූ ප්‍රමාණයට වඩා ජනනය කරන ඒකකයන් සදහා ගෙවීම් නොකෙරේ.

ලබාදීම් සඳහා වන අය ක්‍රමය යටතේ, ලබා දුන් මීටරයේ සටහන්ව ඇති ශක්තිය සඳහා පාරිභෝගිකයාට ගෙවනු ලබන අතර සාමාන්‍ය පාරිභෝගික අය ක්‍රමය භාවිතා කරමින් ලබාගැනීම සඳහා අය කෙරේ. වර්තමාන ලබාදීම් සඳහා අයක්‍රමය පළමු වසර 7 සඳහා රු. 22.00 ක් වන අතර 8 වන වසරේ සිට කොන්ත්‍රාත් කාලය අවුරුදු 20 දක්වා රුපියල් 15.50 කි.

Typical connection arrangement for the Scheme 3

Net + Plus යෝජනා ක්‍රමයේදී සූර්ය පැනල විදුලි නිෂ්පාදනය වෙන වෙනම මැනිය හැකිය. සූර්ය පැනල ඉන්වර්ටර් ප්රතිදානය නිෂ්පාදන ලබාදුන් හා ලබාගත් බලශක්ති මනුවන් වෙනම කුටීර තුල පිහිටා ඇති මනු ස්ථානයට ගෙන ආ යුතුය. අතපතගෑම වළක්වා ගැනීම සඳහා මීටර කුටිය නිසි ලෙස මුද්‍රා තැබිය යුතුය. බලශක්තිය ලබාගැනීම සඳහා තවත් මීටරයක් සවිකිරීමට පවත්නා ස්ථානයේ පිහිටීම ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම්, පාරිභෝගිකයා මිනුම් ස්ථානය සුදුසු ස්ථානයකට මාරු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කළ යුතුය. මීටරය නව ස්ථානයකට මාරු කිරීම සඳහා වන පිරිවැය පාරිභෝගිකයාගෙන් ඔහුගේ Net + Plus සම්බන්ධතා ගාස්තුවට අමතරව පවත්නා අනුමත අයකිරීම් අය කෙරේ.
Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk