ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමබිල් ගෙවීම් විකල්ප සහ එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන

2021 ජූනි මස 08 වැනිදා යාවත්කාල කරන ලදී

 

LECO ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ පහසුව පරිදි විදුලි බිල්පත් සහ වෙනත් ගෙවීම් කිරීමට පහසුකම් ලබා දී ඇත. ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ බිල්පත් ගෙවිය හැකි ආකාර.

 1. LECO ශාඛා කාර්යාල සහ බලයලත් මුදල් එකතු කිරීමේ නියෝජිතයන්
 2. LECO කියෝස්ක් පද්ධතිය හරහා - පැය 24 පුරාවටම
 3. LECO වෙබ් අඩවිය හරහා ගෙවීම්
 4. නම්කරන ලද රාජ්‍ය හා වාණිජ බැංකු
 5. නම්කරන ලද සුපිරි වෙළඳසැල් සහ සිල්ලර වෙළඳසැල්
 6. මොබයිල් කෑෂ්

 

 

1. LECO ශාඛා කාර්යාල සහ බලයලත් මුදල් එකතු කිරීමේ නියෝජිතයන්

කෝට්ටේ ශාඛා ප්‍රදේශය
ස්ථානය පහසුකම් හා ගෙවිය හැකි ආකාර
    අයකරන අමතර ගාස්තුව කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව මුදල් හා චෙක්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් *
LECO Branch office - Kotte No:475/6/B Lake crescent, Cotta Road, Rajagiriya No -Except Credit  cards Available Both Cash & Cheque Master/ Visa/ Amex
Sanasa - Nawala No: 04, Koswatte Road, Nawala No Available Both Cash & Cheque -
Sanasa - Rajagiriya No: 06, Madewalikade Road, Rajagiriya No Available Both Cash & Cheque -
MPCS - Kolonnawa No:224, Kolannawa Road, Wellampitiya Rs.20/= per Bill Available Cash only -

 

කැළණිය ශාඛා ප්‍රදේශය
ස්ථානය පහසුකම් හා ගෙවිය හැකි ආකාර
    අයකරන අමතර ගාස්තුව කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව මුදල් හා චෙක්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් *
Banch office - Kelaniya No: 262, Kandy Road,Dalugama, Kelaniya No -Except Credit cards Available Both Cash & Cheque Master/ Visa/ Amex
Mihiri Shopping Centre - Ragama No:511E, Negombo Rd, Mahabage, Ragama No Available Both Cash & Cheque No
Gunawardane Collecting Centre No: 401, Kandy Rd,4 Kanuwa, Kelaniya No Available Both Cash & Cheque No
MPCS Ltd- Wattala No: 380, Old Negombo Road, Wattala Rs.20/= per Bill Available Both Cash & Cheque No
Dulani Agencies -Hunupitiya No:114/9, Padiliyathuduwa Rd,Hunupitiya, Wattala Rs.20/= per Bill Available Both Cash & Cheque No

 

මොරටුව ශාඛා ප්‍රදේශය
ස්ථානය පහසුකම් හා ගෙවිය හැකි ආකාර
    අයකරන අමතර ගාස්තුව කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව මුදල් හා චෙක්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් *
LECO Branch office - Moratuwa No: 21, M.J.C. Fernando Mawatha, Idama, Moratuwa. No- Except Credit  cards Available Both Cash & Cheque Master/ Visa/ Amex
Sanasa Egodauyana No:21/35c Sanasa Pedesa, Egodauyana, Moratuwa NO Available Both Cash & Cheque No

 

ගාල්ල ශාඛා ප්‍රදේශය
ස්ථානය පහසුකම් හා ගෙවිය හැකි ආකාර
    අයකරන අමතර ගාස්තුව කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව මුදල් හා චෙක්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් *
LECO Branch office - Galle 182, Richmond Hill Road, Galle No- Except Credit  cards Available Both Cash & Cheque Master/ Visa/ Amex
LECO Ambalangoda CSC Maha Ambalangoda Rd, Ambalangoda No Available Both Cash & Cheque No
Sanasa -Dodanduwa Dodandugoda Road, Modara, Patuwathe, Dodanduwa No Available Both Cash & Cheque No
Sanasa- Wathugedera Sanasa Bank Ltd, Elpitiya RoadWathugedera, Ambalangoda No Available Both Cash & Cheque No

 

කළුතර ශාඛා ප්‍රදේශය
ස්ථානය පහසුකම් හා ගෙවිය හැකි ආකාර
    අයකරන අමතර ගාස්තුව කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව මුදල් හා චෙක්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් *
LECO Branch office - Kalutara No:14/1, Gnanodaya Mawatha, Kalutara South No- Except Credit  cards Available Both Cash & Cheque Master/ Visa/ Amex
Beruwala Co-op Society Galle Road, Beruwala No Available Both Cash & Cheque No

 

මීගමුව ශාඛා ප්‍රදේශය
ස්ථානය පහසුකම් හා ගෙවිය හැකි ආකාර
    අයකරන අමතර ගාස්තුව කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව මුදල් හා චෙක්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් *
LECO Branch office - Negombo No:03, Taladuwa Road, Negombo No- Except Credit  cards Available Both Cash & Cheque Master/ Visa/ Amex
Sumudu Marketing No:01 St' Jude Place, Thaladuwa, Negambo No Available Both Cash & Cheque No
Ujitha Enterprise No: 303/2 Colombo Road, Liyanagemulla, Seeduwa No Available Both Cash & Cheque No
Masha Communication No:301, Kotugoda Rd,Seeduwa No Available Both Cash & Cheque No

 

නුගේගොඩ ශාඛා ප්‍රදේශය
ස්ථානය පහසුකම් හා ගෙවිය හැකි ආකාර
    අයකරන අමතර ගාස්තුව කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව මුදල් හා චෙක්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් *
LECO Branch office - Nugegoda No.204, High Level Road, Nugegoda No- Except Credit  cards Available Both Cash & Cheque Master/ Visa/ Amex
Sanasa Udahamulla No:15/2 Sampekara Mw, Udahamulla, Thalapathpitiya, Nugegoda No Available Both Cash & Cheque No
Sanasa Borelasgamuwa No:06, Dehiwala Road, Boralesgamuwa No Available Both Cash & Cheque No
*ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ගාස්තු  
Master card holders 1.10% of payment amount will be charged as Commission
VISA and Amex cardholders 1.10% of payment amount will be charged as Commission

2.LECO කියෝස්ක් පද්ධතිය හරහා - පැය 24 පුරාවටම (මුදල් හා චෙක්පත් මගින්)

නුගේගොඩ ශාඛා ප්‍රදේශය
ස්ථානය පහසුකම් හා ගෙවිය හැකි ආකාර
    අයකරන අමතර ගාස්තුව කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව මුදල් හා චෙක්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් *
LECO Branch office - Kotte No:475/6/B Lake crescent, Cotta Road, Rajagiriya No No Both Cash & Cheque No
LECO Branch office Kelaniya No: 262, Kandy Road,Dalugama, Kelaniya No No Both Cash & Cheque No
LECO Customer Service Center-Kandana No.253/2, Linton Road, Nagoda, Kandana. No No Both Cash & Cheque No
LECO Branch office - Moratuwa No: 21, M.J.C. Fernando Mawatha, Idama, Moratuwa. No No Both Cash & Cheque No
LECO Branch office - Galle 182, Richmond Hill Road, Galle No No Both Cash & Cheque No
LECO Branch office - Kalutara No:14/1, Gnanodaya Mawatha, Kalutara South No No Both Cash & Cheque No
LECO Branch office - Negombo No:03, Taladuwa Road, Negombo No No Both Cash & Cheque No
LECO Branch office - Nugegoda No.204, High Level Road, Nugegoda No No Both Cash & Cheque No

3.LECO වෙබ් අඩවිය හරහා ගෙවීම්

නම අයකරන අමතර ගාස්තුව කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව ගෙවිය හැකි ආකාර
LECO Web site

Domestic tariff

 Customers-Free

Other tariff customers -0.94% of transaction amount

N/A Visa/Master/Amex

4. නම්කරන ලද රාජ්‍ය හා වාණිජ බැංකු

බැංකුවේ නම

අයකරන අමතර ගාස්තුව

කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව

මුදල් හා චෙක්පත් 

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්

වෙනත් ක්‍රම

Bank of Ceylon

No

No

No

No

Through ATM Machine , Internet Banking , BOC App

Commercial Bank

No

Available

Both Cash & Cheque

No

Internet Banking , Commercial Bank App

DFCC

No

Available

Both Cash & Cheque

No

Internet Banking ,  DFCC Bank App

HNB

No

No

Cash Only

No

Internet Banking

HSBC

No

No

Cash Only

No

 

Nations Trust Bank

No

No

Cash Only

No

 

Nations Trust Bank-Amex Card (ABS)

No

No

No

No

Only Members

NDB

No

Available

Cash & NDB Cheque Only

No

Internet Banking , NDB Neos App

NSB

No

Available

Cash Only

No

Internet Banking ,  NSB Bank App

PABC

No

Available

Both Cash & Cheque

No

 

People's Bank

No

Available

Both Cash & People's Cheques only

No

Internet Banking , PB App

Sampath Bank

No

Available

Both Cash & Cheque

No

Internet Banking ,  Sampath Bank App

Sampath Bank - Payeasy

No

No

No

No

Sampath Bank Pay Easy website

Seylan Bank

No

Available

Cash & Seylan Cheque Only

No

Internet Banking ,  SLIP TRS

Standard Chartered

No

Available

Both Cash & Cheque

No

Internet Banking

Union Bank

No

Available

Cash Only

No

Internet Banking , UNION Bank Mobile Banking App

5. නම්කරන ලද සුපිරි වෙළඳසැල් සහ සිල්ලර වෙළඳසැල්

නම

අයකරන අමතර ගාස්තුව

කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව

ගෙවිය හැකි ආකාර

Cargills Food city

No

Available

Cash Only

Abans

Rs.20/= per Bill

Available

Cash Only

Singer

No

Available

Cash Only

LOLC Finance Plc

No

Only for Account holders

Cash Only

LAUGFS Super Market

No

Available

Cash Only

LECO Head Office

No

Only for Corporate customers

Cash/Fund Transfers Only

6. මොබයිල් කෑෂ්

නම

අයකරන අමතර ගාස්තුව

කවුන්ටරයෙන් ගෙවීමට ඇති හැකියාව

ගෙවිය හැකි ආකාර

Dialog (EZ- cash)

Rs.20/= per Bill

Available

Cash Only

Mobitel (M-cash)

Rs.20/= per Bill

Available

Cash Only
Follow us

 

Contact us

 • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
 • No. 411, Galle Road,
 • Colombo 03, Sri Lanka.
 • +094 011 2371 600
 • +094 011 2371 671
 • general@leco.lk