ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමඅයදුම්පත්

බාගත කිරීම - අයදුම්පත්

බාගත කළ ආකෘති පත්‍ර ලේසර් මුද්‍රණයෙන් A4 හෝ legal ප්‍රමානයේ කඩදාසියක මුද්‍රණය කළ යුතුය

  Form[s] Required Downloadable Formats
    Un-compressed Acrobat/PDF CompressedAcrobat/PDF
සේවා අයදුම්පත් / ඉල්ලුම් පත්‍ර      
නව ස්ථිර සම්බන්ධතාවය CSC/FO/24 View Download
නව තාවකාලික සම්බන්ධතාවය
ස්ථිර සම්බන්ධතාවයකට පරිවර්තනය කල හැකි තාවකාලික සම්බන්ධතා
තාවකාලික සිට ස්ථිර පරිවර්තනය
අය ක්‍රමය වෙනස් කිරීම
නම වෙනස් කිරීම
සේවාව නැවත සම්බන්ධ කිරීම
සේවාව වර්ධනය කිරීම
විදුලිබල සැපයුම් ගිවිසුම - ස්ථිර සම්බන්ධතා CSC/FO/25(S) View Download
CSC/FO/25(E) View Download
විදුලිබල සැපයුම් ගිවිසුම - තාවකාලික සම්බන්ධතා CSC/FO/26(S) View Download
අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් - සිංහල CSC/DO/10(S) View Download
අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් - දෙමළ CSC/DO/10(T) View Download
අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් - ඉංග්‍රීසි CSC/DO/10(E) View Download
       
       
කණු මාරු කිරීමක් සදහා අයදුම් කිරීම CSC/FO/19 View Download
තාවකාලික විසන්ධි කිරීමක් සඳහා ඉල්ලීම
ස්ථිර සේවා ඉවත් කිරීමක් සඳහා ඉල්ලීම
සේවා මාරුවක් සඳහා ඉල්ලීම
Net මීටරයන් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය   View Download
මීටර පරීක්ෂණයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය CSC/FO/20 View Download
ලිපින නිවැරදි කිරීමක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය CSC/FO/21 View Download
Net + Plus LECO කේතය   View Download
Net මීටර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය. සංශෝධිත 01/td>   View Download
පාරිභෝගිකයින්ට සහ සූර්ය PV ස්ථාපන සැපයුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස්   View Download
වරලත් ඉංජිනේරුවන් සඳහා අයදුම්පත   View Download
සූර්ය බල සංග්‍රාමය LECO ණය - LECO අයදුම්පත   View DownloadFollow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk