ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමLECO කෙටි පණිවුඩ සේවාව

 1. ලියාපදිංචි පාරිභෝගික සේවය

  කෙටි පණිවුඩ සේවාව (SMS) හරහා පහත තොරතුරු නොමිලේ ලබා ගැනීම සඳහා LECO SMS සමඟ ලියාපදිංචි වන්න.

  • පාරිභෝගිකයාට බලපාන සැලසුම් කළ (නියමිත) විදුලිය ඇනහිටීම් තොරතුරු
  • පාරිභෝගිකයාට බලපාන හදිසි සැපයුම් බිඳවැටීම් තොරතුරු (සැලසුම් නොකළ)
  • නොගෙවීම සඳහා වන බිල්පත සමඟ දැනටමත් නිකුත් කර ඇති විසන්ධි කිරීමේ දැන්වීම මතක් කිරීම
  • පාරිභෝගික ගිණුමට අදාළ වෙනත් ගැටළු උදා: ගාස්තු (අය ක්‍රමය) වෙනස් කිරීම

   

  මෙම පහසුකම ලබා ගැනීම සඳහා, පාරිභෝගිකයින් ඉහත සඳහන් පරිදි ජංගම දුරකථන අංක 071 4 643 643 ට SMS (කෙටි පණිවුඩයක්)යවා මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුය:

 2. ඕනෑම පාරිභෝගික සේවාවක්

  0714643643 ට SMS (කෙටි පණිවුඩයක්) එවීමෙන් ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකුට මෙම ක්‍රමය හරහා පහත තොරතුරු / සේවාවන් ලබා ගත හැකිය:

   

  ඔබ විදුලි සේවාවක් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් හෝ ඉල්ලීමක් කරන්නේ නම්, කරුණාකර ඉක්මන් සේවාවක් සඳහා අදාළ විදුලි ගිණුම් අංකය සඳහන් කරන්න.
Follow us

 

Contact us

 • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
 • No. 411, Galle Road,
 • Colombo 03, Sri Lanka.
 • +094 011 2371 600
 • +094 011 2371 671
 • general@leco.lk