ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමවිදුලි සම්බන්ධතාවය විසන්ධි කිරීම / නැවත සම්බන්ධ කිරීම ඉල්ලා සිටීම

විදේශගත වීම, පරිශ්‍රය අළුත්වැඩියා කිරීම / වෙනස් කිරීම වැනි හේතුන් මත පාරිභෝගිකයාට තවදුරටත් එම සේවාව හෝ තාවකාලික සේවා අවශ්‍යතාවයක් නොමැති නම්, පරිශ්‍රයකට ලබා දී ඇති විදුලි සම්බන්ධතාවය ස්ථිරවම විසන්ධි කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයාට ඉල්ලුම් කළ හැකිය. තාවකාලික අරමුණු සඳහා විසන්ධි කරන ලද විදුලි සම්බන්ධතාවය පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි නැවත සම්බන්ධ කළ හැකිය

නැවත ස්ථානගත කිරීම / ස්ථානය මාරු කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ එවැනි ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි බලපාන අනෙක් පාර්ශවයන්ගේ අවශ්‍ය අනුමැතිය හෝ කැමැත්ත ඇතිව පමණක් බව සලකන්න.

පාරිභෝගිකයාට විසන්ධි ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම්පත LECO හි ආසන්නතම පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් / ශාඛා කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලබා ගැනීම හෝ ලේඛනය බාගත කර ගත හැකිය.

Application fees

No Application fees

Charges

  • විසන්ධි කිරීම අයකිරීම් සේවාවෙන් තොරයි
  • නැවත සම්බන්ධතාවය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද සම්මත ගාස්තු අනුව අය කරනු ඇත.

Application Submission Time

LECO Branch Offices Closed on Sundays, Poya days and Mercantile Holidays Week days 08.30 am – 05.00 pm Saturday 09.00 am-12.30pm
LECO Customer Service Centers Open on 365 days 08.30 am – 05.00 pmFollow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk