ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමපාරිභෝගික ගෙවුම් බලශක්ති මීටර පරීක්ෂාව

විදුලි බල මීටරයේ නිරවද්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකුට ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

පාරිභෝගිකයාට ආසන්නතම පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් / LECO හි ශාඛා කාර්යාලයෙන් නොමිලේ මීටර පරීක්ෂණ අයදුම්පත ලබාගැනීම හෝ ලේඛනය බාගත කරගත හැක

Download application

Application for Meter Testing CSC/FO/20

Application Fees

No Application fees

Charges: Meter Testing Deposit fee approved by the Public Utilities Commission of Sri Lanka

සේවාව 2019 වර්ෂය සඳහා ගාස්තු - රු.
සිල්ලර (සාමාන්‍ය / ශුද්ධ) බලශක්ති මීටරය පරීක්ෂා කිරීම Rs.2,010/=
තොග ශක්තිය / ඉල්ලුම් මීටරය පරීක්ෂා කිරීම Rs.4,290/=

Note: Meter testing deposit fee will be refunded only if the energy meter found inaccurate ( Meter error>±2.5%)

Application Submission Time

LECO Branch Offices Closed on Sundays, Poya days and Mercantile Holidays,
Week days 08.30 am – 05.00 pm
Saturday 09.00 am-12.30pm
LECO Customer Service Centers Open on 365 days
08.30 am – 05.00 pmFollow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk