ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමපාරිභෝගිකයාගේ නම වෙනස් කිරීම

පහත හේතු මත ගිණුමක නම වෙනස් කිරීම සඳහා ඕනෑම පරිශ්‍රයක හිමිකරුවකුට හෝ පදිංචිකරුවෙකුට ඉල්ලුම් කළ හැකිය

 • අයිතිය වෙනස් කිරීම
 • පදිංචිය වෙනස් කිරීම

පාරිභෝගිකයාට නම වෙනස් කිරීමේ අයදුම්පත සහ ගිවිසුම් ආකෘති පත්‍ර (පිටපත් දෙකක්), පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දෙන උපදෙස් ළඟම ඇති පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් / ශාඛා කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලබාගැනීම හෝ සබැඳි වලින් බාගත කරගන්න.

Download Forms:

  Downloadable Form
Application for Name Change CSC/FO/24
Electricity Supply Agreement-English CSC/FO/25(E)
Electricity Supply Agreement-Sinhala CSC/FO/25(S)
Instructions to Customers-English CSC/DO/10(E)
Instructions to Customers-Sinhala CSC/DO/10(S)
Instructions to Customers-Tamil CSC/DO/10(T)

Documents to be submitted

 1. Copy of the National Identity card/Pass port/ Driving Licence of the applicant.
 2. Copy of the National Identity card/Pass port/ Driving Licence of the witnesses of the agreement
 3. A document for prove ownership or occupancy (Lease/Rental agreement, Deed )
 4. No objection letter from the current account holder if applicant is an occupant

Application Fees

 • No Application fees

Charges:

 • Free of Charge service

Application Submission Time

LECO Branch Offices Closed on Sundays, Poya days and Mercantile Holidays
Week days 08.30 am – 05.00 pm
Saturday 09.00 am-12.30 pm
LECO Customer Service Centers Open on 365 days
08.30 am – 05.00 pmFollow us

 

Contact us

 • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
 • No. 411, Galle Road,
 • Colombo 03, Sri Lanka.
 • +094 011 2371 600
 • +094 011 2371 671
 • general@leco.lk