ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමගාස්තු වෙනස් කිරීම

වර්තමාන ගාස්තු අය ක්‍රමය පරිභෝජනය කරන විදුලිය සඳහා යෝග්‍ය නොවන බව පාරිභෝගිකයින් තේරුම් ගන්නේ නම්, ගාස්තු අය ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සඳහා ඉල්ලීම සඳහා ඕනෑම පරිශ්‍රයක පාරිභෝගිකයෙකුට කළ හැකිය.

ගාස්තු අය ක්‍රමය තහවුරු කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයා භාවිතයේ විස්තර, උපකරණ සහ වෙනත් තොරතුරු සැපයිය යුතුය.

ගනුදෙනුකරුට ගාස්තු අය ක්‍රමය වෙනස් කිරීමේ අයදුම්පත සහ ගිවිසුම් ආකෘති පත්‍ර (පිටපත් දෙකක්), පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දෙන උපදෙස් ළඟම පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් / ශාඛා කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලබාගැනීම හෝ ලේඛන බාගත කර ගත හැකිය.

Download Forms:

  Downloadable Form
Application for Tariff Change CSC/FO/24
Electricity Supply Agreement-English CSC/FO/25(E)
Electricity Supply Agreement-Sinhala CSC/FO/25(S)
Instructions to Customers-English CSC/DO/10(E)
Instructions to Customers-Sinhala CSC/DO/10(S)
Instructions to Customers-Tamil CSC/DO/10(T)

Documents to be Submitted

 1. Copy of the National Identity card/Pass port/ Driving Licence of the applicant.
 2. Copy of the National Identity card/Pass port/ Driving Licence of the witnesses of the agreement
 3. Document  proofs for tariff eligibility
  1. If the supply is requested under religious tariff for charitable purpose,
   a copy of the certificate issued by the Director Social Services certifying the institute as an approved charitable institute or any other acceptable document issued by the government.
  2. If the supply is requested under Hotel tariff
   A copy of the Registration at the Tourist Board of Sri Lanka as the Hotel.
  3. If the supply is requested under General Purpose or Industrial tariff
   Business registration

අයදුම්පත් ගාස්තුව

අයදුම්පත් ගාස්තුවක් නැත

ගාස්තු

ගාස්තු රහිත සේවාව

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලය

LECO Branch Offices Closed on Sundays, Poya days and Mercantile Holidays
Week days 08.30 am – 05.00 pm
Saturday 09.00 am-12.30 pm
LECO Customer Service Centers Open on 365 days
08.30 am – 05.00 pmFollow us

 

Contact us

 • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
 • No. 411, Galle Road,
 • Colombo 03, Sri Lanka.
 • +094 011 2371 600
 • +094 011 2371 671
 • general@leco.lk