ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමනව සේවා සම්බන්ධතා (සිල්ලර සහ තොග)

ඕනෑම පරිශ්‍රයක හිමිකරුට හෝ පදිංචිකරුවෙකුට නව සේවා සම්බන්ධතාවයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

සේවා සම්බන්ධතා ධාරිතාව:

සිල්ලර සම්බන්ධතා තොග (විශාල) සම්බන්ධතා
230V 230/400V 11kV
Single Phase 15A 100kVA ඉල්ලන ලද ධාරිතාවයන්
Single Phase 30A 160kVA  
230/400V 250kVA
Three Phase 30A 400kVA
Three Phase 60A 630kVA
  1000kVA

ලංකා විදුලිබල සමාගමේ (LECO) බෙදාහැරීමේ ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති ඕනෑම පරිශ්‍රයක හිමිකරුට හෝ පදිංචිකරුවෙකුට නව සේවා සම්බන්ධතා අයදුම්පත්‍රය, ගිවිසුම් ආකෘති පත්‍ර (පිටපත් දෙකක්) සහ පාරිභෝගිකයින්ට ලියකියවිලි, ආසන්නතම පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් / ශාඛා කාර්යාලයෙන් හෝ නොමිලේ ලබා ගැනීම හැකි හෝ ලේඛන බාගත කිරීම කරගත හැකිය.

Download Forms:

  Downloadable Form
Application for New Service Connection CSC/FO/24
Electricity Supply Agreement-English CSC/FO/25(E)
Electricity Supply Agreement-Sinhala CSC/FO/25(S)
Instructions to Customers-English CSC/DO/10(E)
Instructions to Customers-Sinhala CSC/DO/10(S)
Instructions to Customers-Tamil CSC/DO/10(T)

Documents to be Submitted with the application

 1. Copy of the National Identity Card/Pass port/ Driving License of the applicant.
 2. Copy of  a document to prove ownership or occupancy (Transfer  deed or Lease/Rental agreement)
 3. Copy of one of the following documents to confirm the address and occupancy
  1. A document related to payment of assessment tax ( assessment notice/ payment receipt) issued by the local authority
   Or
  2. House number issued by the Graama Niladhari
  3. Any other acceptable document which can be produced to confirm the address such as bank pass books, letters received within six months period on applicant’s name to the premises, utility bills, vehicle registration certificate, vehicle revenue license, insurance policies etc.  
 4. Copy of the National Identity card/Pass port/ Driving Licence of the witnesses of the agreement
 5. Installation test certificate ( To be submitted as pre-requisite to energize the connection)

   

  Connection Capacity
  Retail- 1 phase 15A Installation test certificate from an electrician
  Retail- 1 phase 30A
  Retail- 3 phase 30A
  Retail- 3 phase 60A Installation test certificate from a registered Chartered Electrical Engineer
  All Other connection capacities- LV Bulk and MV bulk

  Installation test certificate from a registered Chartered Electrical Engineer

  Extra Document Requirements

 6. If the premise is located in a public land (ex. licensed lands, railway reservation, road reservations, marshy lands)
  1. Written approval given by the respective authority to occupy the land/ property
   Or
  2. Certificate of residing issued by the Graama Niladhari certifying that applicant is resided in the premises more than one year period and is registered in the of the current electoral list or if within urban limits, applicant’s name appeared in assessment tax register for the premises

   

 7. If the premise is located within the coast conservation limits
  A copy of the valid license issued by the Coast Conservation Department, which is certified by the applicant.

   

 8. If service connection is requested under a name of a business entity, following extra documents related to the company or partnership
  1. Business Registration certificate
  2. Details of director board/ partners
  3. Authorization letter from the director board if the application/electricity agreement is signed by a person other than a member of the director board
  4. VAT registration, Tax exemption documents (if any)

   

 9. If the supply is requested under religious tariff for charitable purpose, a copy of the certificate issued by the Director Social Services certifying the institute as an approved charitable institute or any other acceptable document issued by the government.

   

 10. If the supply is requested under Hotel tariff
  A copy of the Registration at the Tourist Board of Sri Lanka as the Hotel.

අයදුම්පත් ගාස්තු

අයදුම්පත් ගාස්තු නොමැත

ගාස්තු

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද සම්මත ගාස්තු අනුව.

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ වේලාව

LECO ශාඛා කාර්යාල ඉරිදා, පෝය දින සහ වෙළඳ නිවාඩු දිනවල වසා ඇත.
සතියේ දින පෙ.ව. 08.30 - ප.ව. 05.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 09.00 - ප.ව. 12.30
LECO පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන දින 365 පුරා
පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා විවෘතයිFollow us

 

Contact us

 • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
 • No. 411, Galle Road,
 • Colombo 03, Sri Lanka.
 • +094 011 2371 600
 • +094 011 2371 671
 • general@leco.lk