ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමLECO පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලංකා විදුලිබල සමාගම (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් (LECO) විසින් පුහුණුවන්නන්ගේ ක්ෂේත්‍ර පුහුණුවීම් සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉඩ ප්‍රමාණයක් සහිත ජා-ඇල හි අංගසම්පූර්ණ තාක්ෂණික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවා ඇත. LECO සඳහා කැපවූ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමේ මූලික පරමාර්ථය වනුයේ LECO යනු තම ගනුදෙනුකරුවන්ට පාරිභෝගිකයා මත පදනම් වූ සතුටුදායක සේවාවන් ලෙස තම රාජකාරිය ඉටු කිරීම සඳහා තම සේවකයින්ට නිරන්තරයෙන් පුහුණුවීමේ වැදගත්කම හඳුනාගෙන අවබෝධ කරගත් විදුලි බෙදාහැරීමේ උපයෝගීතාවක් වීමයි.

LECO පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සමාජය සඳහා බාහිර පාඨමාලා ප්‍රවර්ධනය කරමින් සිය විෂය පථය පුළුල් කර ඇත. එහි ප්‍රතිඑලයක් ලෙස එය, LTC; විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා 1 මට්ටමේ සිට 5 වන මට්ටම දක්වා සිටි ඇන්ඩ් ගිල්ස් හි ලියාපදිංචි වී ඇත

බාහිර පාඨමාලා

අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා පාසල් හැරගිය අය සහ කාර්මික සේවකයින් සඳහා සිටි ඇන්ඩ් ගිල්ස් විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන් LECO පුහුණු මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්වනු ලැබේ.

 

දැනට අපි සති අන්තවල පහත දැක්වෙන ඩිප්ලෝමා වැඩසටහන් පවත්වමු.

Level 3 Diploma in Electrical & Electronic Engineering For O/L qualified students and industrial employees in electrical and electronic fields.
Level 4 Diploma in Electrical & Electronic Engineering For Level 3 qualified students and Advance Level mathematics stream qualified students.
Level 5 Advanced Technician Diploma in Electrical & Electronic Engineering. For Level 4 qualified students.

ඇමතුම් විස්තර

පුහුණු කළමනාකරු

සීමාසහිත ලංකා විදුලිබල (පෞද්ගලික) සමාගම

LECO පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

අංක 10, හතරවන පටුමග,

ශාන්ත අන්තෝනි මාවත, කනුවන ජා-ඇල.

Telephone / Fax : 0112247700
Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk