ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමAnte LECO

Ante LECO Metering Company (Pvt) Ltd Logo

Ante LECO Metering Company (Pvt) Ltd යනු LECO හි අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන අතර එහි කොටස් වලින් 70% ක් LECO සතු වන අතර 30% චීනයේ Ante Meter Company Ltd. සතු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති එකම විදුලි මීටර නිෂ්පාදන සමාගම වන මෙය නිවාස සඳහා අවශ්‍යය වන විදුලි මීටර අවශ්‍යතාවයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සහ LECO වෙත සැපයීමට කැපවී සිටී.

2018 ජනවාරි මාසයේ සිට සමාගම ශ්‍රී ලාංකික වෙළෙඳපොළ සඳහා උසස් තත්ත්වයේ ස්මාර්ට් (සුහුරු) මීටර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සිය නිෂ්පාදන පහසුකම දීර්ඝ කළේය. IEC 62052-11 සහ IEC 62053-21 අනුව සම්පූර්ණ වර්ගයේ පරීක්ෂණ සඳහා මෙම ස්මාර්ට් (සුහුරු) මීටරය නෙදර්ලන්තයේ KEMA රසායනාගාරයේදී පරීක්ෂා කර සහතික කර ඇත.

පහත සඳහන් සේවාවන් සැපයීමට සමාගමට හැකියාවක් ඇත,

  1. එකලා සහ තෙකලා ඉලෙක්ට්‍රොනික් මීටර සහ විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික මීටර සැපයීම සහ ලබා දීම.
  2. Net Metering විසඳුම් ලබා දීම.
  3. ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් මීටර පරීක්ෂණ සහ ක්‍රමාංකන පහසුකම සැපයීම.

ISO 9001: 2008 සහ ISO IEC 17025: 2005 සහතික ලබා ගැනීමට සමාගමට ශක්තියක් වූ මනා පුහුණුව ලත් පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටී.

නිෂ්පාදන - විදුලි මීටර

 

The Contact Details are –
කර්මාන්තශාලා කළමනාකරු
Ante ලෙකෝ මීටරින් (පෞද්ගලික) සමාගම.,

ගොනපොල පාර, වල්ගම,
බණ්ඩාරගම
ශ්‍රී ලංකාව

 

Telephone + 94382291484
Fax +94382290094
Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk