ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමකළමනාකරණ කණ්ඩායම

අතුල ද සිල්වා

සභාපති

ආචාර්ය පී. එස්. එන්. ද සිල්වා

සාමාන්‍යාධිකාරී

එස්. එල්. ජයසේකර

මෙහෙයුම් අංශ ප්‍රධානී

එස්. ඩී. සී. ගුණවර්ධන

ඉංජිනේරු අංශ ප්‍රධනී

ඉසෙඩ්. ඒ. බාෂිත්

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

චන්දිම ප්‍රේමචන්ද්‍ර

මානව සම්පත් හා පරිපාලන අංශ ප්‍රධානී

 

පද්ධති සංවර්ධන කළමනාකරු

ඩී. එම්. සමරදිවාකර

පද්ධති මෙහෙයුම් කළමනාකරු

නොමාල් එන්. ඒකනායක

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

කේ. ජී. කුලරත්න

ව්‍යාපෘති කළමනාකරු

එම්. ඩී. ගම‍ගේ

නියාමන කළමනාකරු

ජී. පී. සෙනෙවිරත්න

පාරිභෝගික සේවා කළමනාකරු

සංජීව පුෂ්පකුමාර

පුහුණු කළමනාකරු

රසාංග ප්‍රනාන්දු

ශාඛා කළමනාකරු - මීගමුව

අජිත් අමරසිංහ

ශාඛා කළමනාකරු - නුගේගොඩ

නිවන්ති ප්‍රනාන්දු

ශාඛා කළමනාකරු - කැලණිය

අජිත් අමරසේන

ශාඛා කළමනාකරු - ගාල්ල

සනත් කුමාර

ශාඛා කළමනාකරු - මොරටුව

එම්. ඒ. ඩී. ඒ. කේ. සමරවීර

ශාඛා කළමනාකරු - කළුතර

ආර්. එම්. හෙට්ටිආරච්චි

ශාඛා කළමනාකරු - කෝට්ටේFollow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk