ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමඊ-බිල්පත් සේවාව

පරිසර හිතකාමී විදුලි සේවාවක් ඔබට ලබාදීමට ඇපකැප වී සිටින LECO ආයතනය ඔබ වෙනුවෙන්ම ඊ-බිල්පත් සේවාව හඳුන්වා දී ඇත.

මේ සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කල අයදුම්පත සනාථ වූ පසු, ඔබේ පවත්නා මනුව වෙනුවට දුරස්ථව කියවිය හැකි සුහුරු මනුවක් (Smart Meter) ඔබේ පරිශ්‍රයේ සවි කරනු ලබයි. ඒ සඳහා කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැත.

ඔබ විසින් ලබා දුන් ඊ-මේල් ගිණුම තහවුරු කරගත් පසු ඔබේ ලියාපදිංචිය සම්පුර්ණ වේ.

ඊ-විදුලි බිල්පත් ලියාපදිංචි පාරිභෝගිකයන් සඳහා දුරස්ථ මනු කියවීමේ දිනය සෑම මසකම පළවෙනිදා (1) වේ. එබැවින් ඔබේ ඊ-විදුලි බිල්පතද ඊ-මේල් මාර්ගයෙන් එදිනම ඔබට ලැබේ. ඔබේ බිල්පත් නිකුත් කළ බව SMS මාර්ගයෙන් ඔබව දැනුවත් කරයි.

මේ නිසා මනු කියවන්නෙකු මාසිකව ඔබේ නිවසට නොපැමිනෙන අතර විදුලි මනුව හා උපකරණ නඩත්තුවට අදාල අපගේ සේවකයන් තවදුරටත් ඔබේ පරිශ්‍රයට පැමිණීමට ඉඩ ඇත.

මේ සේවාව පිලිබඳව තවත් තොරතුරු ලබාගැනීමට 1910 හරහා අපභේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය හා සම්බන්ධ වෙන්න..

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා
Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk