ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමටෙන්ඩර් දැන්වීම

පහත සදහන් ප්‍රසම්පදාන දැනට ක්‍රියාත්මක වේ. 

වැඩි විස්තර සදහා අදාල ටෙන්ඩරය මත ක්ලික් කරන්න

01. SUPPLY AND DELIVERY OF COMPRESSION TOOLS (closing date : 2021-11-25 14:00:00)

02. SUPPLY AND DELIVERY OF BATTERY OPERATED POWER TOOLS (closing date : 2021-11-26 14:00:00)

03. RUBBER INSULATING GLOVES AND SAFETY BELT (closing date : 2021-11-26 14:00:00)

04. PRINTING AND SUPPLY OF NET METERING / ACCOUNTING BILL (closing date : 2021-11-26 15:00:00)

05. PRINTING AND SUPPLY OF FILE COVERS (closing date : 2021-11-26 15:00:00)

06. PRINTING AND SUPPLY OF INVOICE 5PLY NCR (closing date : 2021-11-26 15:00:00)

07. SECURITY SERVICE FOR KALUTARA BRANCH & CSC'S (closing date : 2021-12-02 13:00:00)

08. CONSTRUCTION OF PROPOSED CUSTOMER SERVICE CENTER BUILDING FOR LANKA ELECTRICITY COMPANY (PVT) LIMITED, DALUGAMA, KELANIYA (closing date : 2021-12-03 14:00:00)

09. SERVICE FOR STUDY THE STRATEGY OF ANNUAL SALARY INCREASE (closing date : 2021-12-02 14:00:00)

10. 11kV SOLID LINKS (closing date : 2021-12-03 15:00:00)

11. SUPPLY AND DELIVERY OF 11KV TESTING EQUIPMENT (closing date : 2021-12-09 14:00:00)

12. SUPPLY AND DELIVERY OF FACE MASKS  (closing date : 2021-11-30 15:00:00)

13. SUPPLY AND DELIVERY OF SANITIZING ITEMS  (closing date : 2021-11-30 15:00:00)

14. SUPPLY AND DELIVERY OF HEALTH AND SAFETY ITEMS  (closing date : 2021-11-30 15:00:00)

15. CONSORTIUM CONSULTANCY SERVICE FOR PROPOSED LECO CSC AT KESELWATTE (closing date : 2021-11-30 14:00:00)Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk