ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමවෙනත්

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට බලය පැවරීම

 

ගස් කැපීම හෝ කපා දැමීම (නැතිවීම) පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ

 Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk