ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමLECO Statistical Digest

LECO Statistical Digest 2014

LECO Statistical Digest 2015

LECO Statistical Digest 2016

LECO Statistical Digest 2017

LECO Statistical Digest 2018

LECO Statistical Digest 2019

 Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk