ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම
LECO සමඟ VTA අත්වැල් බැඳ ගනී

05 10 2021 - 10:00 AM

LECO සමඟ VTAඅත්වැල් බැඳ ගනී...

නිපුණත්වයෙන් සපිරි ශ්‍රම බලකායක් බිහි කිරීමේ උදාරතර සංකල්පය අනුව, දීප ව්‍යාප්තව සිටින තරුණ තරුණියන්ගේ  දැනුම හා කුසලතාවයන් ඔප්නංවමින් වෘත්තීය වශයෙන් ජාතික සුදුසුකම් සහතිකයක් මගින් ජීවිතයට වටිනාකමක්  එක් කරවීම තහවුරු කර ගැනීම උදෙසා ලංකා විදුලිපුද්ගලික (සමාගම),  ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය හා එක්ව අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදි.

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම හා ඒකාබධව ගෙන යන මෙම වැඩපිළිවෙළ සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය ලෙස පෙරමුණ ගෙන ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාග‍මේ (LECO) වෘත්තිකයන් පුහුණු ශ්‍රමිකයන් ලෙස බලගැන්වීමේ ක්‍රියාන්විතයෙහි අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

LECO සමාගමේ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහිත කාර්මික ශිල්පීන් වෙත RPL ක්‍රම වේදය යටතේ ඇගයීම් සිදු කර ඔවුන්ට ඉංජිනේරු උපදේශන සභාව විසින් පිලිගනු ලබන වෘත්තීය වශයෙන් ප්‍රවීණතා සහතිකය ලබා දීමට කටයුතු කරන අතර, එහිදී ඔවුන්ගේ කුසලතාවයේ අඩුපාඩු පෙර ඇගයීම් මගින් හදුනා ගෙන අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම සිදු කරයි.

ගරු. අමාත්‍ය ආචාර්ය සීතා අරඹේපොල (නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය), ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාග‍මේ–සභාපති නීතිඥ අතුල ද සිල්වා මහතා, ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ–සභාපති එරංග බස්නායක මහතා, ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාග‍මේ–සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය පීඑස් නරේන්ද්‍ර ද සිල්වා, ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ–උප සභාපති ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ–අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්, ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාග‍මේ සෙසු නිලධාරීහු ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk