ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමලෙකෝ ගැන

සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි රජයේ සමාගමක් ලෙස 1983 දී ලංකා විදුලිබල සමාගම ආරම්භ කරන ලදී. කලක් පළාත් පාලන ආයතන සතු වූ අබලන් වූ විදුලි ජාල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහය සමාගමට පවරන ලදී .

Apply for LECO e-Electricity Billing Service

 
Download Application
 
More Information
 
Apply now
Please submit duly filled application to your LECO Customer Service Center/Branch Office to enable this service

Apply online for LECO Services

 
LECO e-Application
Register and submit your service request online

විදුලි බිල ඉතිරි කරගන්නේ කෙසේද?


විදුලි බලය ඔබ හුස්ම ගන්නා වාතය හා සමානයි: ඔබ ඇත්තටම ඒ ගැන සිතන්නේ නැහැ . .අපගේ ව්‍යාපෘති

Lakvijaya Power

The Lakvijaya Power Station is the largest power station in Sri Lanka. The power station is in Norocholai, Puttalam, on the southern...

New Power

The electricity sector in Sri Lanka has a national grid which is primarily powered by hydro power and thermal heat, with sources such...

සිදුවීම් දින දර්ශනය

නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • සිළුමිණ...
  11 07 2021 - 09:00 AM

  ....

 • LECO ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ආරක්ෂක...
  07 04 2021 - 10:00 AM

  2021 අප්රේල් 07 වන දින BMICH හි පැවති සමාරම්භක උත්සවයකදී, ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම, විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ ආරක්ෂක තැන්පතු සඳහා....

 • පවතින COVID-19 ව්‍යසනය හමුවේ හුදකලා කර...
  07 05 2021 - 13:50 PM

  ඔබගේ ප්‍රදේශය හුදකලා කිරීම හේතුවෙන් මාසික විදුලි බිල්පත් නිසිපරිදි නිකුත් කිරීමේ ප්‍රායෝගික ගැටළු පැන නැගී ඇති බැව්....

 • LECO General Manager, Dr. Narendra De Silva awarded as the IEEE Power and Energy Society (PES)...
  16 03 2021 - 12:20 PM

  LECO General Manager, Dr. Narendra De Silva has recently been awarded the IEEE Power and Energy Society (PES) Chapter Outstanding Engineer Award for his dedicated and outstanding contribution to the Sri Lankan Power Industry. This award was established in 1994 by the IEEE PES Executive Board to recognize outstanding technical....

 • Opening of Katharagama Holiday...
  11 03 2021 - 16:20 PM

  LECO is taking the first steps towards "viduli vinayen thuruliya viyanata" opened by adding 1500 new Trees to the environment. LECO Holiday Bunglow (Katharagama) has been declared open by Hon. Minister of Power Mr.Dallas Alahapperuma on 06th March 2021. LECO Chairman Mr.Athula De Silva and LECO General Manager....

 • Opening of New Building for LECO Customer Service...
  22 12 2020 - 14:00 PM

  ....

 • LECO INTRODUCES “PAYMENT...
  08 12 2020 - 17:00 PM

  LECO’s first ever Customer Payment Kiosk has been declared open by LECO Chairman Mr.Athula Priyadarshana De Silva at LECO Nugegoda Branch Office, 204, High level Road, Nugegoda.  With this new introduction, LECO customer payments are made much easier and convenient to the customers.  Customers can pay their....

 • NEW GENERAL MANAGER APPOINTED TO...
  08 12 2020 - 15:00 PM

  Dr.P.S.Narendra De Silva has been appointed as the new General Manager of LECO with effect from 01st December 2020. Dr.Narendra is an eminent professional in Sri Lanka Electricity sector possessing vast experience in both local and overseas. Dr. Narendra is the former Head of Engineering of LECO.  He holds an....

 • Warmest Congratulations to our Minister, Dullas...
  13 08 2020 - 09:40 AM

  We are pleased to welcome you, a deep visionary and a great friend of the public, as our minister.  We are sure that your vision and guidance will propel us to a new future of customer friendly services and high quality electricity supply supported by modernised network which will mature our nation to a new....

 • Something to know about the Electricity...
  10 07 2020 - 16:20 PM

  ....
Follow us

 

Contact us

 • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
 • No. 411, Galle Road,
 • Colombo 03, Sri Lanka.
 • +094 011 2371 600
 • +094 011 2371 671
 • general@leco.lk