ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමඅපව අමතන්නCan't read the image? click here to refresh

ඇමතුම් විස්තර

සීමාසහිත ලංකා විදුලි (පෞද්ගලික) සමාගම

411, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන : +94 112 371 600

ෆැක්ස්: +94 112 371 671

Email : general@leco.lk

 

කෝට්ටේ ශාඛාව

අංක 475/6 /-බී, ලේක් ක්‍රෙසන්ට්, කොටා පාර, රාජගිරිය

Telephone : 2877405 / 2877406

Fax : 2877400

 

 

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - පිටකෝට්ටේ

363, නාවල පාර, රාජගිරිය

Telephone : 2862456

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - කොලොන්නාව

184, විහාර මාවත, කොලොන්නාව.

Telephone : 2572052

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - කොටිකාවත්ත

120 / ඒ, අයිඩීඑච් පාර, ගොතටුව.

Telephone : 0112411163

නුගේගොඩ ශාඛාව

අංක 204, හයිලෙවල් පාර, නුගේගොඩ.

Telephone : 2856380 / 2810140

 

 

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - බොරලැස්ගමුව

61, මහරගම පාර, බොරලැස්ගමුව.

Telephone : 2518919 / 2509454

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - නුගේගොඩ

115, සුභද්‍රාරාම පාර, ගංගොඩවිල , නුගේගොඩ.

Telephone : 2852866

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - මහරගම

47/8, නීලම්මහර පාර, ගොඩිගමුව, මහරගම

Telephone : 2844958

කැළණිය ශාඛාව

262, නුවර පාර, දළුගම, කැළණිය.

Telephone : 2917746 / 2910129

Fax : 2906727

 

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - දළුගම

අංක 17, නුවර පාර, දළුගම, කැළණිය.

Telephone : 2916898

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - මහර

340, දළුපිටිය පාර, මහර, කඩවත.

Telephone : 2925123

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - කඳාන

අංක 30, වටරවුම් පාර, කඳාන

Telephone : 0112-236111

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - වත්තල

අංක 542/20, මීගමුව පාර, වත්තල.

Telephone : 2931890

 

මොරටුව ශාඛාව

21, M. J. C. ප්‍රනාන්දු මාවත,ඉඩම,මොරටුව.

Telephone : 2647003 / 2647862

Fax : 2648883

 

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - මොරටුව උතුර

96, බණ්ඩාරනායක මාවත, කටුබැද්ද, මොරටුව.

Telephone : 2655580

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - මොරටුව දකුණ

අංක 24, චාල්ස් පෙදෙස, රාවතාවත්ත.

Telephone : 2647094

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය කෙසෙල්වත්ත

12, හෙන්ද්‍රික් පීරිස් මාවත, පල්ලිමුල්ල, කෙසෙල්වත්ත,පානදුර.

Telephone : 038-2234156

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය- පානදුර

731/1, ගාලු පාර, නල්ලූරුව,පානදුර

Telephone : 038-2233002

කෝරලවැල්ල (බ්‍රේක් ඩවුන් කේන්ද්‍රය)

අංක 111, මෝදර පාර, එගොඩ උයන, මොරටුව.

Telephone : 2657330

 

ගාළු ශාඛාව

182, රිච්මන්ඩ් කන්ද පාර, ගාල්ල.

Telephone : 091-2232216 / 091-2232108

Fax : 091-2234727

 

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය- අම්බලන්ගොඩ

අංක 48, මහ අම්බලන්ගොඩ පාර, අම්බලන්ගොඩ.

Telephone : 091-2258517

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය හික්කඩුව

48/9, බැද්දෙගම පාර, හික්කඩුව.

Telephone : 091-2277220

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - ගාල්ල

02, වැකුනගොඩ පාර, ගාල්ල.

Telephone : 091-2234261

 

කළුතර ශාඛාව

14/1, ඥානෝදය මාවත, කළුතර දකුණ.

Telephone : 034-2221873 / 034-2222930

 

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - පයාගල

196, ගාළු පාර, පයාගල.

Telephone : 034-2226875

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - කළුතර

32/1, ගාළු පාර, මහවස්කඩුව, වස්කඩුව.

Telephone : 034-2238861

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - අළුත්ගම

126, කළුවාමෝදර, ගාළු පාර, අළුත්ගම

Telephone : 034-2275273

 

මීගමුව ශාඛාව

03, තල්දූව පාර, මීගමුව.

Telephone : 031-2233322 / 031-2222349

Fax : 031-2234636

 

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - මීගමුව

අංක 195A, තල්දූව පාර, මීගමුව.

Telephone : 031-2222914

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - සීදුව

63, කොටුගොඩ පාර, සීදූව.

Telephone : 2253429

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය - ජා-ඇල

250, වැලිගම්පිටිය, ජා-ඇල

Telephone : 0112-237291

 Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk